فرمانداری شهرستان کوهدشت
تقسيمات سياسي

تقسيمات سياسي :

شهرستان كوهدشت داراي 5 نقطه شهري ، 5 بخش ، 11 دهستان ،316 روستا ،28 روستاي خالي از سكنه و288 روستاي داراي سكنه مي باشد كه به تفكيك بخش در جدول زير آمده است :

شهرستان

مركزيت

بخش

مركز بخش

دهستان

مركزي دهستان

تعداد روستاهاي دهستان

جمع روستايي هر بخش به تفكيك

فاقد سكنه

داراي سكنه

كوهدشت

كوهدشت

مركزي

كوهدشت

كوهدشت شمالي

نامجو

69

159

11

58

كوهدشت جنوبي

خوشناموند

51

5

46

گل گل

اشتره گل گل

39

10

29

كوناني

كوناني

زير تنگ

زير تنگ

33

55

-

33

كوناني

كوناني

22

-

22

طرهان

گراب

طرهان شرقي

چغاپيت سفلي

13

35

-

13

طرهان غربي

گراب

22

1

21

درب گنبد

درب گنبد

بلوران

بلوران

15

34

-

15

درب گنبد

درب گنبد

19

1

18

جمعيت شهرستان

جمعيت:

جمعيت شهرستان بر حسب خانوار ،جنس و اطلاعات وصول شده از سازمان مديريت( معاونت انفورماتيك)

خانوار

جمعيت

كل

مرد

زن

38057

196280

99368

96912

كل شهرستان

نام

جمع

جمع

مرد

زن

خانوار

كل كشور

70,472,846

35,854,818

34,618,028

17,495,646

جمع كل شهرستان كوهدشت

196280

99368

96912

38057

جمع بخش طرهان

17,663

8,848

8,815

3,461

دهستان طرهان شرقى

5,531

2,788

2,743

1,068

دهستان طرهان غربى

8,857

4,422

4,435

1,704

شهر گراب

3,275

1,638

1,637

689

جمع بخش مركزى

122,261

62,096

60,165

25,383

دهستان كوه دشت جنوبى

16,928

8,625

8,303

3,447

دهستان كوه دشت شمالى

7,186

3,715

3,471

1,378

دهستان گل گل

12,150

6,223

5,927

2,455

شهر كوهدشت

85,997

43,533

42,464

18,103

جمع بخش كونانى

21,800

10,905

10,895

4,308

دهستان زيرتنگ

6,447

3,228

3,219

1,208

دهستان كونانى

11,596

5,810

5,786

2,364

شهر كونانى

3,757

1,867

1,890

736

جمع بخش درب گنبد

13,025

6,706

6,319

2,612

دهستان بلوران

5,015

2,609

2,406

1,006

دهستان درب گنبد

5,886

3,014

2,872

1,153

شهر درب گنبد

2,124

1,083

1,041

453

غيرساكن

1,531

813

718

293

تاریخ به روز رسانی: 1393/09/03
Powered by DorsaPortal