8595
1
معرفي فرماندار
نام : نورمحمد
نام خانوادگي : فردي بيرانوند
سمت: فرماندار شهرستان كوهدشت  
ميزان تحصيلات : فوق ليسانس مديريت :   
                 
                            بخشي از سوابق مديريتي فردي بيرانوند :

                     -   فرماندار (مدير) نمونه سراسر كشور در دولت اصلاحات  

                     -   فرماندار شرق استان تهران ، شهرستان دماوند

                     -   فرماندار  غرب استان تهران ، شهرستان قدس

                     -   فرماندار جنوب  غربي استان تهران ، شهرستان ملارد

                     -   فرماندار شهرستان اليگودرز

                     -   فرماندار شهرستان نهاوند

                     -   فرماندار شهرستان اسد آباد

                     -   مجدداً فرماندار شهرستان اليگودرز 

                     -   فرماندار شهرستان شادگان

                     -   فرماندار شهرستان باغملك

                     -   فرماندار شهرستان ايذه

                     -   فرماندار شهرستان بندر لنگه

                     -   شهردار خرم آباد  

                     -   شهردار نهاوند

                     -   معاون اداره كل سياسي و امنيتي استانداري همدان

                     -   مشاور استاندار لرستان

                     -   مدير كل  شهري و روستايي استان لرستان

                     -   مدير كل برنامه ريزي و هماهنگي امور اقتصادي استانداري  لرستان 

                     -    و ... " وي بارها از سوي مسئولين كشوري ، ملي ، منطقه اي و مردم بعنوان مدير نمونه انتخاب و معرفي شده است "

شرح وظايف :
1- بالاترين مقام سياسي دولت در سطح شهرستان

2- رياست شوراي اداري شهرستان بمنظور ايجاد هماهنگي ميان ادارات شهرستان در راستاي اجراي سياستهاي عمومي دولت

3- رياست شوراي تأمين شهرستان بمنظور تأمين نظم و امنيت در سطح شهرستان

4- مسئول اجراي انتخابات در سطح شهرستان

5- هماهنگي مديران كل در نصب و عزل مديران شهرستان با فرماندار

6- پيگيري سياستهاي عمومي دولت در حوزه شهرستان

7- ايجاد هماهنگي بين ادارات و سازمانهاي دولتي و مؤسسات غيردولتي شهرستان و نظارت بر حسن انجام آنها

8- برنامه ريزي و انجام انتخابات و همه پرسي هايي كه حسب قانون در حيطه وظايف فرماندار تعيين شده است

9- نظارت بر تأمين ارزاق عمومي

10- برنامه ريزي ، نظارت و هماهنگي در بين ارگانها در امر امداد و نجات و كمك رساني به آسيب ديدگان و هدايت دستگاهها در نوسازي و بازسازي مناطق آسيب ديده

11- تشكيل هيئت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان و رسيدگي به شكاياتي كه جنبه قضائي ندارد

12- بررسي شكايات واصله و رسيدگي به آنان در چارچوب وظايف كارمندان

13- نظارت بر عملكرد دستگاهها در امر حفظ و حراست از منابع طبيعي ، محيط زيست ، آثار ملي- فرهنگي و بناهاي تاريخي

14- بررسي نتايج ارزيابي عملكرد دستگاههاي در سطح شهرستان

15- حضور در اعياد و جشنها و مراسم رسمي و انجام تشريفات لازم به هنگام بازديد شخصيتها و مقامات از حوزه شهرستان
16- نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به تردد ، اقامت ، تابعيت و ... اتباع بيگانه

17- نظارت بر پروژه هاي عمراني شهرستان
1395/04/28
Powered by DorsaPortal