اداره كل امور اداري و مالي
تابلو اعلانات
1394/11/14
آگهي مناقصه عمومي آگهي مناقصه عمومي

استانداري لرستان در نظر دارد پشتيباني خدمات it  خود را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. بدينوسيله از شركت كنندگان واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل مي آيد.

مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: حداكثر ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد از طريق سايت ملي اطلاع رساني مناقصات و يا دريافت حضوري از استانداري به نشاني: خرم آباد، چهارراه بانك، استانداري لرستان، اداره كل امور اداري و مالي، اداره تداركات

مهلت و محل تحويل پاكت هاي پيشنهادي: حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 29/11/94 به نشاني: خرم آباد، چهارراه بانك، استانداري لرستان، اداره كل حراست

 مناقصه گران براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 33191255-066 و 33191204-066 تماس حاصل نمايند.

هزينه درج آگهي در روزنامه بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

تعداد بازدید : 875
Powered by DorsaPortal