4454
1
كارگروه فرهنگي، آموزشي و اجتماعي
شرح وظايف: 
1. تهيه و تدوين برنامه هاي فرهنگي مناسب با فرهنگ عمومي استان و شهرستان هاي ان براي مقابله با عمليات رواني و فرهنگي دشمن
2. طراحي قرارگاه دفاع فرهنگي در سطح استان و تعيين نقش و وظايف دستگاه هاي زيربط در ان
3. پيش بيني طرح هاي مختلف اقدامات مربوط به اطلاع رساني عمومي به مردم در شرايط اضطراري در سطح استان
4. بررسي و تائيد برنامه هاي فرهنگ سازي و تبليغي سازمان هاي مختلف استان براي مقابله با تهديدات و اقدامات دشمن
5. تدوين برنامه هاي آموزش عمومي مردم در سطوح مختلف براي حفظ و ارتقا آمادگي عمومي در شرايط اضطراري
6. ايجاد هماهنگي لازم بين دستگاه هاي مرتبط با حوزه فرهنگ در سطح استان براي اجراي طرح هاي مقابله با اقدامات دشمن
7. نظارت بر اجراي اموزش هاي عمومي مردم و دستگاه هاي مختلف به منظور كنترل و هماهنگي در محتوي آموزش هاي ارائه شده
8. ايجاد هماهنگي در سازمانها و نهادهاي آموزش براي اجراي آموزش هاي عمومي پدافند غير عامل براي مردم در سطح استان
2017/03/29
Powered by DorsaPortal