4699
1
قرارگاه زيستي
وظايف قرارگاه پدافند زيستي
1. سياستگذاري كلان و تعيين راهبردهاي پدافند زيستي كشور
2. فرماندهي، مديريت و ايجاد هماهنگي در حوزه پدافند زيستي
3. پايش و رصد تهديدات زيستي و عوامل تشديد كننده آن در حوزههاي انساني، گياهي، جانوري، زيست محيطي، آب و غذا
4. تشخيص سريع عوامل زيستي تهديدزا با ايجاد و ارتقاي آزمايشگاههاي مرجع  
5. جمع آوري اطلاعات لازم در حوزه تهديدات زيستي با ايجاد سامانه بانك اطلاعات تخصصي در اين حوزه
6. تعيين وضعيت و منشأ ايجاد آلودگي زيستي بهمنظور مقابله، درمان، رفع آلودگي و...
7. هماهنگي جهت برقراري نظم و امنيت محل حادثه و محيطهاي مرتبط با آن
8. ايجاد سامانههاي اعلام خطر و اطلاعرساني با ايجاد شبكه هشدار سريع در سطح ملي، استاني و شهرستان
9. مقابله و مديريت صحنه عوامل زيستي
10. پشتيباني درمان بيماران و مصدومين حوادث زيستي
11. تقويت و گسترش قرنطينههاي تخصصي در مناطق آلوده و مشكوك به آلودگي
12. كنترل و نظارت بر عملكرد كليه حوزههاي تخصصي
13. پاكسازي و رفع آلودگيهاي منطقه و تجهيزات آلوده
14. پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در تهديدات زيستي
15. تجزيه و تحليل سناريوهاي حوادث و تهديدات زيستي احتمالي و تهيه طرحهاي مقابله
16. فرهنگسازي و نهادينه نمودن باورها در مواجهه و مقابله با حوادث و آلودگيهاي زيستي
17. آموزشهاي تخصصي و عمومي در جهت ارتقاء سطح آگاهي مقابله با تهديدات زيستي
18. رزمايشهاي تخصصي و عمومي مقابله با بحرانهاي زيستي بهمنظور ارتقاي آمادگي و توانمندي دستگاههاي ذيربط
19. ايجاد آمادگي رواني در مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي در مقابله با تهديدات زيستي
2017/03/29
Powered by DorsaPortal