8255
1
بخشداري ها
شهرستان كوهدشت شامل  4 بخش مي باشد .
 
1-   بخش مركزي
 
2-   بخش درب گنبد
 
3-  بخش طرهان
 
4-  بخش كوهناني
 
الف  )) بخش مركزي
بخشدار : آرمان منصوري  
 
 
مختصري از بخش مركزي شهرستان كوهدشت :
بخش مركزي داراي 148 روستا ، 3 دهستان ، 1 دهستان شمالي كه شامل روستاه هاي اولاد قباد و قسمت عشايري متشكل از : هميان ، ضرون و چم آستان با جمعيتي بالغ بر 10000 نفر .
دهستان جنوبي از روستاه هاي آباريكي ، قرعليوند ، خوشناموند ، برآفتاب صيد محمد، سوري لكي ، ضروني ، عبدولي ، ريكا و آزادبخت با جمعيتي بالغ بر 20000 هزار نفر و دهستان اشتره گل گل كه متشكل از روستاه هاي اشتره ، گل گل ، سپيده گل گل ، هاشم بك ، فرخ اباد ، عليا و صفلي ، هفت چشمه و كمره ، گنبد ابوالوفا ، كبود و سعادت آباد با جمعيتي بالغ بر 13500 نفر كه داراي 3 پاسگاه انتظامي ، 3 واحد دانشگاهي آزاد  ، پيام نور و نوآوران در هم جواري روستاهاي داوود رشيد ، كره پا آزادبخت فعاليت دارند .
از مناظر طبيعي و جاذبه هاي گردشگري مب توان به غار تاريخي ميرملاس و هميان ، تنگ شيرز ،كاكيزه ،سد هاله ، و منطقه تفريحي گنجينه ضروني و .... نام برد .
از زيارت گاهاي مذهبي بخش امام زاده ابوالوفا ، تكيه گاه ،امام زاده مرتضي علي (ع) و ..... را مي توان نام برد .
چند سد موجود در بخش كه مطالعه آنها نيز صورت گرفته مانند : كاكيزه ، گنجينه ، سد ماديانرود ، چهار قلعه ، پريان و رشيد آباد  و ...
3 در مانگاه بهداشتي در مراكز دهستانها و 2 مرگز خدمات كشاورزي در خوشناموند و اشتره گل گل در بخش وجود دارد .
آثار گرانبهاي سرخ دم لكي و لري نيز در اين بخش وجود دارد.
 
 
ب)) بخش درب گنبد
بخشدار : محمد آبباريكي
 
خلاصه اي در مورد بخش درب گنبد
بخش درب گنبد با جمعيتي بالغ بر 12600 نفر داراي 33 روستا و دو دهستان ، دهستان درب گنبد با 20 روستا و دهستان بلوران با 14 روستا
دهستان درب گنبد شامل روستاهاي : - چم قلعه - چم سنگر - چم زرشك - آقا بابا شيراوند - كوچكه شيراوند - گمبله- آسيابله - چم ديلاوند - چم ديلاوند وسطي - باغ كلالي - چم كوشك طولابي - گرم خانه - چرودره - سيا پله - باغله بالا - باغله پايين - داره سره - شرشره - بلين - كمپ گنجعلي
دهستان بلوران شامل روستاهاي : روسالي بلوران -* بره صيد احمد - بره جيلا - بره خيره - بره ترك - ناوه چنگري - سر ناوه - خيال بره - سياه چشمه - بره انار -- بره كلك - كاظم آباد - بره شيخالي - كه وسهت بخش تقريبا 63 كيلومتر است .
بخش درب گنبد داراي 2 پاسگاه انتظامي ، داراي  4 مبادر ورودي و خروجي - از طرف اولاد قباد تنگ گرمه - از طرف كشماهور - از طرف سيا پله طرهان - از دوراهي - است .
 
 
 ج)) بخش طرهان 
بخشدار : حبيب گراوند
 
 
د)) بخش كوهناني 
بخشدار : حاج فيروز يارممحمدي
2017/12/09
Powered by DorsaPortal