دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
بررسي مشكلات اهالي روستاي كمندان شهرستان ازنا با حضور دكتر طالبي
بررسي مشكلات اهالي روستاي كمندان شهرستان ازنا با حضور دكتر طالبي مشكلات اهالي روستاي كمندان شهرستان ازنا با حضور دكتر طالبي رئيس مركز مديريت عملكرد و امور بازرسي وزارت كشور و رئيس كميته نظارت و ارزيابي قرارگاه نوسازي و بازسازي مناطق سيل زده بررسي شد.

مشكلات اهالي روستاي كمندان شهرستان ازنا در جلسه اي كه به رياست آقاي طالبي رئيس مركز مديريت عملكرد و امور بازرسي وزارت كشور و رئيس كميته نظارت و ارزيابي قرارگاه نوسازي و بازسازي مناطق سيل زده و با حضور مديران مرتبط و نمايندگان اهالي روستاي كمندان در محل دفتر بازرسي استانداري برگزار شد مورد بررسي قرار گرفت.

اين جلسه با توجه به ضرورت جابه جايي اهالي پايين دست سد كمندان بدليل آبگيري اين سد در اينده نزديك برگزار شد و در خصوص كارشناسي و قيمت گزاري منازل اهالي توافقاتي صورت گرفت.

1398/09/05
Powered by DorsaPortal