اداره كل امور اداري و مالي
پايان مهر‌ماه، آخرين فرصت ثبت‌نام درخواست وام ضروري بازنشستگان كشوري
پايان مهر‌ماه، آخرين فرصت ثبت‌نام درخواست وام ضروري بازنشستگان كشوري بازنشستگان و موظفين محترم مشترك صندوق بازنشستگي كشوري مي توانند از تاريخ اول مهرماه 1398 با توجه به شرايط و ضوابط زير، از طريق سايت صندوق بازنشستگي كشوري اقدام به ثبت درخواست وام ضروري خود نمايند. پس از اعلام اسامي متقاضيان واجد شرايط، مبلغ وام بر اساس اولويت تعيين شده به شماره حساب متقاضي نزد بانك صادرات ايران واريز و مراتب با پيام كوتاه (SMS) به اطلاع وي خواهد رسيد.

ضوابط و شرايط دريافت وام

1 - مبلغ وام هفتاد ميليون ريال مي باشد و فقط به حساب متقاضي دربانك صادرات كه درسيستم احكام درج شده و ازاين حساب حقوق بازنشستگي / وظيفه دريافت مي نمايد ، واريز خواهد شد.

2 - پرداخت اقساط وام 36 ماهه با كارمزد ساليانه 4% مي باشد.

3 - متقاضياني كه از تاريخ صدور حكم بازنشستگي آنها كمتر از يكسال گذشته، مجاز به ثبت نام نمي باشند. 

4 - وراث ذكوري كه تا سه سال آينده از ليست وظيفه بگيري حذف مي شوند، مجاز به ثبت نام نمي باشند. 

5 - متقاضياني كه حكم ترميم سال جاري براي آنان صادر نگرديده است، مجاز به ثبت نام نمي باشند. 

6 - فقط يكي از وراث وظيفه بگير با رضايت ساير وراث وظيفه بگير مي تواند از وام استفاده نمايد. لذا متقاضي مي بايست پس از دريافت  <<فرم تعهد وراث>>  و تكميل آن توسط ساير وارث، فرم مذكور را به همراه تصاوير كارت ملي و صفحه اول شناسنامه متعهدين (ساير وراث) جهت تاييد در اختيار مديريت هاي صندوق در مركز استان قرار دهد. 

7 - لازم به ذكر است تكميل فرم <<تعهد وراث>> براي وظيفه بگيران بيش از يك نفر الزامي است. 

8- تنها در صورت ارائه فرم تعهد وراث و تاييد مديريت هاي صندوق بازنشستگي در مركز استان درخواست ثبت نام كننده در ليست متقاضيان وام ضروري قرار خواهد گرفت. 

9 - درخصوص وراث صغير و محجور ، اصل حكم سرپرستي صادره توسط دادگستري جمهوري اسلامي ايران درهنگام دريافت وام مي بايست ارائه گردد. 

10 - "بازنشسته" متقاضي كه علاوه بر حقوق بازنشستگي خود به همراه ساير وراث از حقوق وظيفه استفاده مي نمايد، به منظور امكان بهره مندي يك نفر از وراث وظيفه بگير از تسهيلات وام ضروري، توصيه مي شود "بازنشسته" متقاضي، از "دفتركل بازنشستگي" خود اقدام به ثبت نام نمايد. 

11 - "وظيفه بگير" متقاضي كه علاوه بر اينكه به تنهايي از دفتركل اول حقوق وظيفه دريافت مي كند ، به اتفاق وراث ديگر از دفتركل دوم نيز حقوق وظيفه دريافت مي كند. توصيه مي شود "وظيفه بگير" متقاضي، از "دفتركل اول" اقدام به ثبت نام نمايد تا امكان ثبت نام يك نفر از مابقي وراث وظيفه بگير از "دفتركل دوم" فراهم گردد. 

12 - ذكر شماره دفتركل بازنشستگي، شماره ملي، شماره حساب بانك صادرات ايران و شماره تلفن همراه الزامي است. 

13 - ثبت نام در سامانه، حقي را براي دريافت وام به متقاضي ايجاد نخواهد كرد. 

14 - پس از اتمام مهلت ثبت نام، سوابق متقاضيان از جمله مجموع وام هاي دريافتي، بهره مندي از ساير تسهيلات، ميزان حقوق و ... مورد بررسي و اولويت بندي قرار گرفته و بر اساس ميزان اعتبار تخصيصي توسط بانك عامل،"واجدين شرايط" تعيين و اسامي در سامانه اعلام مي گردد.

منبع: شناسنامه قانون  
1398/07/29
Powered by DorsaPortal