اداره كل امور اداري و مالي
چارت (نمودار سازماني) جديد سازمان اداري و استخدامي كشور
چارت (نمودار سازماني) جديد سازمان اداري و استخدامي كشور چارت (نمودار سازماني) جديد سازمان اداري و استخدامي كشور

چارت (نمودار سازماني) جديد سازمان اداري و استخدامي كشور

با اجرايي شدن نمودار جديد سازماني و انتصابات جديد در سازمان اداري و استخدامي، تغييرات زير را در نمودار ابلاغي به نسبت نمودار قبل شاهد هستيم:

- ادغام دو امور «حقوقي و قوانين» و «مجلس و استان‌ها» و تشكيل امور «حقوقي و مجلس»؛

- تفكيك «امور سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم» به دو امور «سلامت اداري و دبيرخانه هيأت عالي نظارت» و «بازرسي، رسيدگي به شكايات و صيانت از حقوق مردم»؛

- تغيير جايگاه واحد تخصصي «مطالعات نظام‌ها و فناوري‌هاي مديريتي» از «امور» به «مركز».

منبع : شناسنامه قانون 
1398/08/06
Powered by DorsaPortal