اداره كل امور اداري و مالي
اخبار
1398/07/29
ميزان افزايش حقوق ودستمزدوپرداخت پاداش بازنشستگي درسال 99 ميزان افزايش حقوق ودستمزدوپرداخت پاداش بازنشستگي درسال 99

    نوبخت ،رييس سازمان برنامه وبودجه :

ميانگين افزايش حقوق ودستمزد15درصددرنظرگرفته شده كه اين رقم براي افرادي كه حقوق كمترمي گيرند ،بيش از20درصدخواهدشد.درزمينه بازنشستگي پيشنهادهاي مختلفي مطرح شدتابراي آن سقف بگذاريم ومحدودكنيم اماسال آينده حداقل 12هزارميلياردتومان براي پاداش بازنشستگان دستگاههاي اجرايي بايد پرداخت كنيم .

منبع : شناسنامه قانون 
تعداد بازدید : 148
Powered by DorsaPortal