جستجو
نام مرکز نام دستگاه مساحت سالن ظرفیت به نفر گرمایش و سرمایش سیستم صوتی سیستم تهویه امکان پخت و سرور غذا پارکینگ روزهای قابل استفاده ساعات قابل اختصاص آدرس تلفن نام مسئول پذیرش  
۸۶۰۷۱۲ ۵۶۷۶۰۵ ۱۱۱۰۸۳ ۲۰۸۲۲۸ ۹۴۵۳۰۷ دارد دارد دارد ندارد شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشتبه جمعه ۸۹۲۶۸۰ óôðððø ۱۰۸۷۹۹ ۱۱۸۵۱۷
۸۸۳۰۸۵ ۶۶۴۴۳۱ ۳۷۴۳۵۳ ۹۲۰۹۸۶ ۵۷۷۰۰۹ دارد دارد ندارد دارد شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشتبه جمعه ۹۷۶۲۳۸ øùôøòð ۶۷۷۳۶۷ ۲۳۸۱۴۷
۵۷۲۱۷۷ ۴۷۸۹۳۲ ۳۸۴۸۲۲ ۶۴۳۶۹۶ ۹۰۰۵۵۹ دارد ندارد دارد دارد شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشتبه جمعه ۱۷۵۴۸۷ õøðõôõ ۳۵۵۴۷۰ ۵۳۳۱۸۵
۸۲۵۹۰۶ ۶۵۵۴۸۱ ۲۷۲۹۷۵ ۱۶۵۳۵۱ ۷۷۲۳۴۲ ندارد دارد دارد دارد شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشتبه جمعه ۶۶۹۹۷۱ ö÷óùøñ ۵۱۹۰۴۵ ۳۷۱۴۵۲
۵۹۹۹۲۰ ۹۱۰۶۰۴ ۹۷۵۲۹۰ ۴۶۰۹۸۶ ۸۳۸۲۷۵ دارد دارد دارد دارد شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشتبه جمعه ۲۹۲۸۲۹ òðùòðõ ۶۸۶۳۰۱ ۱۲۵۷۶۸
۳۳۶۵۱۴ ۲۱۲۰۱۸ ۲۰۳۹۷۹ ۴۶۶۹۸۵ ۶۶۹۷۴۳ دارد دارد دارد دارد شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشتبه جمعه ۱۵۱۹۵۳ ۶۵۴۴۱۶ ۹۷۳۹۰۳ ۶۲۴۷۴۹
۲۴۶۱۱۸ ۴۱۲۰۵۹ ۷۳۱۲۹۱ ۸۲۹۵۰۷ ۵۳۵۵۹۶ دارد دارد دارد دارد شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشتبه جمعه ۵۱۰۴۷۸ ۴۵۰۲۱۳ ۵۴۱۳۰۴ ۲۹۸۳۲۴
۱۳۲۷۷۷ ۶۳۳۲۸۶ ۲۰۶۶۹۷ ۴۹۹۶۱۲ ۱۶۳۶۲۳ دارد دارد دارد ندارد شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشتبه جمعه ۲۱۹۶۰۶ ۷۴۲۴۸۴ ۹۷۲۸۹۷ ۴۴۹۷۴۳
۹۶۳۲۷۱ ۵۵۹۷۵۲ ۱۶۱۷۸۰ ۵۴۵۰۹۶ ۴۴۳۶۰۷ دارد دارد ندارد دارد شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشتبه جمعه ۶۷۹۸۷۳ ۶۴۴۸۱۷ ۶۶۱۳۱۱ ۴۱۵۸۷۷
۳۸۹۷۱۴ ۷۰۸۷۸۵ ۷۴۵۷۶۸ ۲۱۳۷۹۷ ۳۵۷۱۵۵ دارد ندارد دارد دارد شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشتبه جمعه ۴۲۹۳۹۵ ۷۵۱۵۴۵ ۶۸۱۷۳۶ ۷۰۶۱۲۲
صفحه۱ از۲