جستجو
نام مرکز نام دستگاه مساحت سالن ظرفیت به نفر گرمایش و سرمایش سیستم صوتی سیستم تهویه امکان پخت و سرور غذا پارکینگ روزهای قابل استفاده ساعات قابل اختصاص آدرس تلفن نام مسئول پذیرش  
۷۵۷۶۶۷ ۵۷۸۹۲۳ ۲۲۳۲۶۲ ۶۹۱۱۸۱ ۸۹۹۰۲۳ ندارد دارد دارد دارد شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشتبه جمعه ۹۲۹۶۵۸ ۹۴۰۷۶۳ ۹۷۲۰۲۳ ۶۷۹۱۹۴
۷۲۴۰۵۰ ۳۲۶۹۷۰ ۸۴۷۹۶۹ ۲۹۹۴۶۹ ۵۷۶۷۸۲ دارد دارد دارد دارد شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشتبه جمعه ۳۱۴۰۶۳ ۲۶۳۹۱۶ ۵۴۳۲۶۴ ۳۴۰۵۹۴
صفحه۲ از۲